Д-р Яна Нондева – Трошанова

Вътрешни болести и Гастроентерология/

завършила ВМИ гр. София. Специалист е по вътрешни болести, гастроентерология и диететика. Придобита професионална квалификация абдоминална ехография,  фиброгастроскопия и фиброколоноскопия. Ендоскопска хемостаза при кръвоизлеви от гастроинтестиналния тракт“

Д-р Никола Радев

Вътрешни болести и Гастроентерология/

Завършил  е ВМИ гр.София Специалист е по вътрешни болести, гастроентерология и диететика. Придобита професионална квалификация абдоминална ехография, Доплерова ехография, фиброгастроскопия ІІ ниво, фиброколоноскопия ІІ ниво и ендоскопска полипектомия и заема длъжността си въз основа на проведен конкурс.

Станимир Радушев

Физик към Отделение по лъчелечение при „КОЦ – Бургас“ ЕООД

Завършил висше образование Физика със специализация „Медицинска физика и радиоекология“ образователно квалификационна степен магистър  през 2007г. към    ШУ – гр.Шумен .

Виктор Вълков

 Физик към Отделение по лъчелечение при „КОЦ – Бургас“ ЕООД

Завършил висше образование Физика със специализация „Медицинска физика и радиоекология“ образователно квалификационна степен магистър  през 2007г. към    ШУ – гр.Шумен .

Николай Муткуров

Началник  „Лаборатория Клинична Дозиметрия“ към Отделение по лъчелечение при „КОЦ-Бургас“ЕООД

Завършил висше образование Физика със специализация „Медицинска физика и радиоекология“ образователно квалификационна степен магистър  през 1998г. към ШУ – гр.Шумен .

Специалност „Медицинска радиологична физика“ през 2013г.  към МУ – гр.София.