Виктор Вълков

 Физик към Отделение по лъчелечение при „КОЦ – Бургас“ ЕООД

Завършил висше образование Физика със специализация „Медицинска физика и радиоекология“ образователно квалификационна степен магистър  през 2007г. към    ШУ – гр.Шумен .