Христина Атанасова

Лъчелечение

Физик към Отделение по лъчелечение при „КОЦ – Бургас“ ЕООД

Висше образование Инженерна физика със специализация „Медицинска физика“ образователно квалификационна степен магистър през 2014г. към СУ – гр.София.