Свободни длъжности за лекари, специализанти

На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, „Комплексен онкологичен център– Бургас” ЕООД, обявява следните свободни длъжности:

Лекар, специализант по Медицинска онкология – 1 бройки

Изисквания към кандидатите:

Висше медицинско образование.

Актуално членство в БЛС.

 

Желаещите да специализират в „КОЦ – Бургас” ЕООД следва да представят следните документи:

  • Молба
  • Диплома за завършено висше образование, заверена „вярно с оригинала”.
  • Удостоверение за трудов стаж, ако има такъв.
  • Медицинско за работа
  • Медицинско от център за психично здраве
  • Свидетелство за съдимост
  • Декларация за потвърждаване намерението да провежда специализация по съответната специалност.

 

Телефон за контакт: 0887607596 Кремена Стаматова

 

10.12.2018 г.