Оделение по онкогастроентерология

Начало / Стационар / Оделение по онкогастроентерология

Дейности по гастроентерология в КОЦ Бургас се извършват от 2005г. когато със Заповед 2/03. 01 2005г. на Управителя се разкриват сектори с по три легла към Отделение по медицинска онкология и Отделение по онкологична хирургия. През 2013г. със заповед 37/11. 02. 2013г. се сформира Отделение по Онкогастроентерология с разкрити шест легла и Ендоскопска зала към него оборудвана с апаратура на фирма Olympus. Разполага с оборудване, апаратура и инструментариум в зависимост  предмета на дейност и нивото на компетентност на отделението, съгласно медицински стандарт „Гастроентерология” .

Отделението е специализирана структура за диагностика и лечение на остри, обострени и хронични заболявания на храносмилателната система, с комплицирано протичане и при които се предполагат инвазивни диагностични и терапевтични процедури на пациенти със злокачествени и доброкачествени заболявания. Извършват се:

  • Видеогастроскопии – за диагностика и лечение на заболявания на горния гастро интестенален тракт / хранопровод, стомах, диагностика и стадиране на заболявания на хепатобиларния апарат/
  • Видеоколоноскопии – за диагностика и лечение на заболявания на долните отдели на гастро интестеналния тракт / ректум, колон, сигма, тънки и дебели черва/
  • Полипектомии – ендоскопско отстраняване на доброкачествени и злокачествени полипи от храносмилателния тракт.

През 2015 г. са извършени 636 ендоскопски процедури, от които 300 фиброгастроскопии, 336 фиброколоноскопии, от тях 167 полипектомии. При всяка една от тях е взет материал за хистологично изследване.

Обслужваният контингент е, както вече диспансеризирани със злокачествено заболяване, така и не онкологично болни. Диспансерните пациенти са 45% от всичките преминали болни.

Отделението по онкогастроентерология разполага с квалифициран медицински персонал, позволяващ постигане на високо качество на извършваните медико-диагностични дейности. Броят и квалификацията на лекарите, работещи в отделението, обезпечава обема и вида на диагностично-лечебната и консултативна дейност.

Лекари в отделението по онкогастроентерология