Отделение по нуклеарна медицина

Начало / Диагностично-консултативен блок / Отделение по нуклеарна медицина

телефон за записване за PET/CT 0879631965

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕТ/КТ  /PET-CT/ ИЗСЛЕДВАНЕ

Нуклеарна медецина  е медицинска специалност и научна дисциплина, която използва за диагностична  и лечебна дейност открити радиоактивни източници. Отделение по НМ е разположено на втория етаж в сградата на База ІІ на КОЦ- Бургас.

Дейността му се осъществява в две основни направления, а именно диагностика и лечение. Диагностичните нуклеарно-медицински методи включват сцинтиграфски изследвания и радиоимунологично определяне на туморни маркери- /„ in vivo“  и „in vitro“ /диагностика.

Провежданите сцинтиграфски изследвания  на болни с онкологични и неонкологични заболявания , се осъществява на високотехнологична апаратура- SPEСT – гама камера от висококвалифициран персонал.

В нуклеарната медицина се прилагат радиофармацевтици предимно с диагностична цел.При сцинтиграфските изследвания това са химични съединения, маркирани с радиоактивен изотоп, който избирателно се натрупва в определени органи на човешкото тяло. По начина на натрупване се определят форма, размери, топография и наличие на пространство заемащи процеси,както и функционалното им състояние.

Предимство на Нуклеарна медецина  пред другите образни методи е тяхната висока чувствителност, което дава възможност на много ранен етап от заболяването да се установят измененията при  патологичните процеси, което е от голямо значение  за ранна  и своевременна диагностика, както и за стадиране  и проследяване на ефекта от проведеното лечение при онкоболните.

В отделението се извършват предимно следните видове сцинтиграфски изследвания: сцинтиграфия на кости, бъбреци, щитовидна жлеза / с 99mTc пертехнетат  и 131I-натриев йодид/, туморотропна сцинтиграфия , сцинтиграфия на бял дроб.От туморните маркери се изследват CA 15-3, CA19-9, CA 125, CЕA, PSA.

Второто направление от дейността на отделението е метаболитната радиоактивна терапия на костни метастази. При нея се реализира лечебен ефект при избирателно натрупване на някои радионуклиди в патологичното огнище. Извършва се лечение със  89Sr –хлорид /Metastron/. На по- късен етап ще се прилага и лечение на костни метастази с 223Ra –хлорид/ Xofigo/, както и лечение с 131І- натриев йодид при доброкачествени заболявания на щитовидната жлеза.

Предстои закупуване на Позитронно- емисионен томограф / PET/ CT  скенер/, който е най- модерната и съвременна  апаратура за образна диагностика на онкологични и неонкологични заболявания. Чрез нея става възможно откриване на заболявания на още по- ранен етап, при по- малки размери  на лезиите, което е от съществено значение за поставяне на ранна диагноза и провеждане на своевременно лечение, както и за проследяване и преценка на ефекта от него.

Лекари в отделението по нуклеарна медицина