За нас МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ

 


„МДОЗС-Бургас“ ЕООД е част от специализираната онкомедицинска мрежа в страната, която се състои от 13 онкологични диспансера и 3 национални специализирани болници.

Нейното изграждане започва през 1950 година с разкриването на Научно изследователския онкологичен институт /НИОИ/, който в последствие преобразуван в Национален онкологичен център /НОЦ/, а от 2000 г. е регистриран като търговско дружество НАЦИОНАЛНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД.

След 1952 г. започва разкриването и на онкологичните диспансери.

Със заповед на Министъра на Народното здраве от 05.01.1954 г. се обособява Окръжен онкологичен диспансер Бургас като самостоятелно лечебно заведение, първоначално с 20 легла и собствена операционна зала. През 1960 г. броят на леглата се удвоява, през 1964 г. се разкриват Хирургично отделение с 25 легла, Гинекологично отделение с 15, Терапевтично с 20 и Радиологично отделение.

През следващите години диспансерът се развива организационно, кадрово и материално-технически.От 2001 г. работи като МДОЗС ЕООД.

В изпълнение изискванията на § 70, ал. 1, т. 4 от ПЗР към ЗИД на ЗЛЗ, ДВ, бр. 59/2010 г., на 01.11.2010 г. е извършена пререгистрация на„Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Бургас” ЕООД ЕИК 000053191, в „Комплексен онкологичен център – Бургас”, ЕООД, ЕИК 000053191, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. „Демокрация” № 86.

 

 

 

  • Програма за партньорство и сътрудничество с МУ Варна „проф. д-р Параскев Стоянов“ гр. Варна