Вътрешен ред

Начало / Стационар / Вътрешен ред

Прием в условията на спешност се осъществява по всяко време на денонощието за всички случаи на животозастрашаващи състояния на пациенти с доказани онкологични заболявания.
Когато постъпите на лечение в „КОЦ-Бургас“ ЕООД в съответното отделение ще Ви посрещне медицинска сестра. Тя ще Ви осведоми за вътрешния ред на отделението.
Във всяка база видът и разположението на отделните структури е указано чрез информационни табели.
Моля, съобщете на медицинския персонал ако Вие: приемате медикаменти; имате алергии; или близките Ви не знаят, че сте постъпили на лечение.
Лекарите и специалистите по здравни грижи на най-ранен етап от контакта си с Вас ще Ви информират за конкретните Ви права при ползването на услугите на диспансера, съответно задълженията и по какъв начин да се запознаете с тях.
Правата и задълженията на пациентите в „КОЦ-Бургас“ ЕООД са разпечатани и поставени във всеки коридор на диспансера, а Правилата за лечебно-охранителния режим в стационара и Дневния режим – във всяка болнична стая.
Информацията за Вашето здравословно състояние е поверителна. Персоналът на лечебното заведение няма право да предава информация за здравословното Ви състояние на никого, без Ваше разрешение. Препоръка за по-нататъшното Ви лечение ще получи само личния Ви лекар.

На Вас Ви се предоставя информация относно:

Името, длъжността и специалността на всяко лице, което участва в диагностичните изследвания, провеждането на лечението Ви и прилагането на свързаните с това грижи.
Диагноза на здравното Ви състояние и прогноза в такива подробности, в които желаете /в писмена форма и в условията на личен разговор с лекуващия Ви лекар/.
Целта на лечението, видът и обема на диагностичните и лечебните процедури, разумните им алтернативи, очакваните резултати и вероятността от успех от прилаганото лечение.
Рисковете свързани с прилаганите изследвания и лечение, включително страничните ефекти, болка и други неудобства.
Вероятността за успех и рисковете при алтернативни форми на лечение или при липса налечение.
Приемащият /провеждащият изследванията/ лекар ще Ви информира за размера на евентуалното Ви финансово участие при изследванията и лечението:
Случаите, когато Медицинските услуги в лечебното заведение се заплащат по Наредба № 22 на МЗ от 1997 г., като ценоразписът е поставен пред регистратурата и пред касата на диспансера.
Размера на потребителската такса и категориите пациенти, които са освободени от нея /списъкът на освободените пациенти е поставен пред касата и пред регистратурата на лечебното заведение/.
Други видове плащания и доплащания, съгласно действащата към момента нормативнауредба.
По всичко горепосочено можете да зададете въпроси и да получите отговор в условията на личен разговор с лекуващия Ви лекар и ако Вие желаете, без присъствие на други лица.
Въз основа на получената информация Вие подписвате Декларация за информирано съгласие“. Вие не можете да бъдете подлагани на каквито и да е процедури без предварителното Ви съгласие и подписването на такава декларация.
Вие имате право на отказ от лечение, да откажете всяко лекарствено средство, изследване и процедура.
Вие или Вашият законен представител имате право да прекратите по всяко време ползването на прилаганите Ви медицински услуги и съпътстващи грижи.
Имате право на поверителност.
Медицинската и личната Ви информация е поверителна. Тя може да се предостави на трети лица само в случаите когато:

  • сте дали писмено съгласие;
  • сте определили лица, които да бъдат информирани за здравословното Ви състояние;

това е предвидено от закон;
разкриването е за целите на здравната статистика, научни публикации или за управленчески и преподавателски цели, след като всяка идентифицираща Ви информация е премахната.
По време на прегледа Ви може да получите отговор на всички въпроси, които поставяте в условията наличен разговор, без присъствието на други лица.
Всички диагностично-лечебни дейности, които Ви се извършват се документират в съответния вид медицински документи и те като цяло съставят Вашето пациентско досие.
Вие имате право на достъп до цялата информация в медицинското Ви досие, както и да имате копие от него или на части от него.
Никой, който не е включен във Вашето лечение или в застрахователни процедури не може да има достъп до досието Ви без писменото Ви съгласие, което се регламентира в досието с подпис, има срок на давност и задължително е определена информацията, която е поверителна, както и същата с права на достъп.
Медицинските специалисти участващи в създаването и поддържането на Вашето досие са подписали декларация за неразпространение на лични данни.
Вашето лечение се провежда при зачитане на достойнството Ви без разлика на раса, етническа принадлежност, произход, религия, образование, пол, възраст, сексуална ориентация, политически убеждения и източник на заплащане на лечението Ви.
При диагностични и рехабилитационни процедури, както и при сестрински грижи, изискващи обстановка на интимност те задължително се извършват при визуална изолация на болничното легло с параван.
Имате право на упълномощаване.
Вие имате право да си изберете пълномощник, който да Ви помага в отстояване на всички Ваши права.
Във фоайето на всеки етаж на лечебното заведение има поставени указания за административните и други съпътстващи услуги, които може да ползвате и реда на предоставянето им.