Административни услуги

Начало / Административни услуги

Предоставяне на административни услуги от „Комплексен онкологичен център – Бургас ”

Съгласно Решение № 704 на Министерски съвет от 05.10.2018г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване и предвид това, че част от дефинираните мерки в Приложение № 4 , част Втора са в компетенциите на организации, представящи обществени услуги, а отговорни администрации за тяхното изпълнение са лечебните заведения.
Административни безплатни услуги:
– Писмено съобщение за смърт – издаване до 2 часа;
– Издаване на болничен лист от лекуващите лекари и ЛКК – след преглед в кабинет;
– Издаване на дубликат на болничен лист – след преглед в кабинет;
– Издаване на медицинска документация (медицински рецепти, предписания, протокол за ТЕЛК, протокол за гръдна епитеза, протокол за перука) – след преглед в кабинет;
– Изготвяне на етапна епикриза при провеждане на пациент от „КОЦ-Бургас” за болнична медицинска помощ в друго лечебно заведение – след преглед в кабинет;
– Изготвяне на епикриза – след изписване на пациент от „КОЦ-Бургас”;
– Представяне на здравна информация от „КОЦ-Бургас”, отнасяща се до здравословното състояние на пациента – след преглед в кабинет;
– Запознаване на наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително със здравната информация за починалия пациент на копия от медицинските документи – след преглед в кабинет.
Административна платени услуги :

– Удостоверение за диспансерно наблюдение – след преглед в кабинет – 5 (пет ) лв.;
– Представяне на здравна информация от „КОЦ-Бургас”, отнасяща се до здравословното състояние на пациента (копия от медицинските му документи) – Молба до Управител на „КОЦ-Бургас” – до една седмица – 10 (десет) лв .