00232-2019-покана до определено лице/16.05.2019 Авторски надзор при изпълнение на строителството на обект „Изграждане на сграден фонд за Позитронно емисионен томограф и Брахитерапия към „КОЦ-Бургас“ ЕООД в УПИ XVI, кв.135Б, по плана на ЦГЧ, гр.Бургас и Водопровод и канализация по улица в кв.135б по плана на ЦГЧ – гр.Бургас, между о.т.1914 и о.т.1909“, а при възникване на необходимост – извършване и на Преработка на одобрения ТИП, в хода на строителството

Покана по чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП с приложения – публ.16.05.2019

Протокол – публ.05.06.2019

Договор – публ.01.07.2019