00232-2020-0002/26.02.2020 г. Доставка на медицински консумативи по приложена спецификация

Решение и обявление – публ.02.03.2020

Документация – публ.02.03.2020

Протокол 1 – публ.16.04.2020

Съобщение за отваряне на ценовите предложения – публ.05.05.2020

Протоколи 2, 3, 4 – публ.14.05.2020

Доклад на комисията – публ.14.05.2020

Решение за определяне на изпълнители – публ.14.05.2020

Решение за прекратяване на ОП № 20 – публ.14.05.2020

СЪОБЩЕНИЕ  до „МЕДИМЕКС-ПЕТРОВА“ ЕТ: В изпълнение на чл.43, ал.2, т.1 от ЗОП, Ви Бяха изпратени: – Решение по чл. 108, т. 1 от ЗОП и – Решение по чл.108, т.4 от ЗОП

на посочения от Вас e-mail в офертата Ви за участие в настоящата процедура. Решенията са изпратени на 14.05.2020 г. в 10:33 часа.

Възложителят публикува настоящото съобщение в Профила си на купувача, в изпълнение на чл. 43, ал.4 от ЗОП и Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението – 14.05.2020 г.

Обявление за възложена поръчка – прекратена обособена позиция – публ.01.06.2020

Решение за прекратяване на ОП № 1 – публ.03.06.2020

Обявление за възложена поръчка – публ.22.06.2020

Договори – публ.22.06.2020