Обучение по практическа подготовка в реална работна среда на парамедици се проведе  в «Комплексен онкологичен център- Бургас»

Обучение по практическа подготовка в реална работна среда на парамедици се проведе в «Комплексен онкологичен център- Бургас»

Обучението се води от проф. д-р Бозов, преподавател с богат практически опит и научна подготовка.
Професионалното обучение се организира в подходяща среда, осигурена със съвременно оборудване и съобразена с изискванията на професията. Обучението по практика на професията се извършва в реална работна среда в КОЦ- Бургас, като се използва цялото налично оборудване.

Придобитият обем теоретични знания и практически умения ще позволят на парамедиците да се реализират в: центрове за спешна медицинска помощ; структури на лечебни заведения с основна дейност оказване на спешна помощ; служби за спешно реагиране – като част от спасителни екипи в спасителни акции; звена за медицинско осигуряване на обществени мероприятия и спортни събития; звена за медицинско осигуряване на специфична трудова дейност.

Обучението на нови кадри за нуждите на спешната медицинска помощ в България и въвеждането на тази световна практика у нас ще даде възможност да се подобри качеството на здравното обслужване при внезапно възникнали инциденти и ще допринесе за по-оптимално използване на лекарите при спешни случаи.

Парамедикът осъществява дейности по оказване на спешна помощ, свързани с първоначална оценка и поддържане на основните жизнени функции и осигуряване на специализиран транспорт до лечебно заведение.