ПОКАНА за представяне на оферта по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП за: Извършване на независим финансов одит от проверител-регистриран одитор на Годишните финансови отчети на дружеството за финансовите 2020 и 2021 години

Покана с приложения