Четвърта Национална конференция с международно участие на тема „Иновации в общественото здраве“

Четвърта Национална конференция с международно участие на тема „Иновации в общественото здраве“

От 17 до 18 септември 2020 г. в аудиторния комплекс на УМБАЛ „Св. Екатерина“ се проведе Четвърта Национална конференция с международно участие на тема „Иновации в общественото здраве“, организирана от Българското Научно Дружество по Обществено Здраве (БНДОЗ) и Факултета по Обществено здраве към Медицински университет – София.
На пленарното заседание Управителят на КОЦ -Бургас и декан на Факултет по обществено здраве и здравни грижи проф. Хр.Бозов изнесе пленарен доклад на тема „Обучение на парамедици за работа в условия на спешност“. В него той представи необходимостта от обучение на парамедици и направеното в гр. Бургас, поради липса на достатъчен брой медицински специалисти; недостиг на кадри в спешната помощ; некомплект на медицински кадри в силовите ведомства – МО, МВР, Гражданска защита; наличие на кадри, без медицинско образование, но желаещи да работят в системата на здравеопазването и наличие на добри европейски и световни практики.След успешно положени изпити се дипломираха 16 парамедици четвърта степен . Преди тях съвместно Факултет по обществено здраве и здравни агрижи – Бургас и КОЦ-Бургас завършиха обучението си 36 парамедици втора степен .
Проф.д- р Бозов съвместно с директора на РЗИ-Бургас д- р Паздеров, професор Сотировса и секретаря на националния оперативен щаб доц.Димов представиха три научни съобщения свързана с тенденциите със заболеваемостта от вируса Ковид-19 в България и област Бургас .
Проф. д- р Бозов представи анализира и заболеваемостта от Ковид-19 сред медицинския персонал и отчете 5% спад от началото на епидемията, когато е била 10- 11%.
На 18 септември се проведе отчетно-изборно събрание на БНДОЗ за приемане на годишния финансов отчет и избор на бъдещ председател.
За Председател на Управителния съвет, мандат 2022-2024 г. единодушно бе избран проф.д-р Христо Бозов, дм.
Досегашният председател на БНДОЗ бе проф. д-р Антония Янакиева, дм, зам.декан на Факултет по обществено здраве към Медицински университет София.
Текущият председател на сдружението, мандат 2020-2022 е доц. д-р Наталия Ушева, дм, зам. декан на Факултет по обществено здраве към Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“, Варна. Още едно хабилитирано лице от най- младия Факултет по Обществено здраве и здравни грижи – този в гр.Бургас, доц. Гончев бе избран за член на Управителния съвет .
Тази учебна година Факултет по обществено здраве и здравни грижи „Проф. Асен Златоров“-Бургас , успя двойно да увеличи своите студенти – 25 медицински сестри , 20 акушерки и за първи път след успешна акредитация 25 лекарски асистенти.
На Общото събрание бе гласувано следващата Пета юбилейна конференция на БНДОЗ да се проведе в град Бургас. Домакин ще е ФОЗЗГ