СВОБОДНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ

СВОБОДНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ

На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, „Комплексен онкологичен център – Бургас” ЕООД, обявява следната свободна длъжност :

Лекар, специализант по Лъчелечение – 1 бройка

Изисквания към кандидата :

1. Висше медицинско образование;
2. Актуално членство в БЛС;

Желаещите да специализират в „КОЦ – Бургас” ЕООД следва да представят следните документи:
1. Молба ;
2. Диплома за завършено висше образование, заверена „вярно с оригинала”;
3. Удостоверение за трудов стаж, ако има такъв;
4. Медицинско за работа ;
5. Медицинско от център за психично здраве ;
6. Свидетелство за съдимост ;
7. Декларация за потвърждаване намерението да провежда специализация по съответната специалност.
Документите ще се приемат в срок от 1 месец от публикуването на обявата включително.

След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия, създадена с Заповед на Управителя на „КОЦ- Бургас”, в която ще бъдат определени и точните критерии за подбор на кандидатите.

Телефон за контакт: 0887607596 Кремена Стаматова

29.09.2020 г.