Пациентите на „КОЦ-Бургас” ЕООД имат късмета да бъдат лекувани от най-квалифицираните кадри в българската онкология.

Пациентите на „КОЦ-Бургас” ЕООД имат късмета да бъдат лекувани от най-квалифицираните кадри в българската онкология.

Онкотерапевт от „КОЦ-Бургас” – д-р Ася Консулова е член на Националния експертен борд в онкологията, който всяка година изработва национално ръководство за диагностика, терапия и лечение на онкологичните заболявания. Експертният борд провежда ежегодната Конференция „МОРЕ” в средата на октомври, където излага новостите в терапията по избраните туморни видове. Тази година основната тема е: „Рак на пикочния мехур”. Конференцията се провежда он-лайн, но тя, както обичайно, ще завърши с издаване на клинично ръководство за поведение, което да помага при ежедневната практика в онкологичните звена.
Д-р Консулова ще изнася серия от лекции на Конференция „МОРЕ”:
„Интравезикално лечение на високостепенен мускул-неинвазиращ карцином на пикочен мехур – дозови вариации и избори при BCG-рефрактерна болест”;
„Възможности за лечение с Palbociclib”.
„Миелосупресия и растежни фактори в ерата на COVID-19” и ще участва в дискусионен панел на тема: „Персонализиран подход при пациенти с HR+/HER2 – карцином на гърда и неблагоприятни прогностични фактори”.