СВОБОДНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ

 

На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, „Комплексен онкологичен център – Бургас” ЕООД, обявява следната свободна длъжност :

 

Лекар, специализант по Лъчелечение – 2 бройка

Лекар, специализант по Медицинска онкология – 3 бройка

 

Изисквания към кандидата :

 

  1. Висше медицинско образование;
  2. Актуално членство в БЛС;

 

Желаещите да специализират в „КОЦ – Бургас” ЕООД следва да представят следните документи:

  1. Молба ;
  2. Диплома за завършено висше образование, заверена „вярно с оригинала”;
  3. Удостоверение за трудов стаж, ако има такъв;
  4. Медицинско за работа ;
  5. Медицинско от център за психично здраве ;
  6. Свидетелство за съдимост ;
  7. Декларация за потвърждаване намерението да провежда специализация по съответната специалност.

Документите ще се приемат в срок от 1 месец от публикуването на обявата включително.

 

След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия, създадена с Заповед на Управителя  на „КОЦ- Бургас”, в която ще бъдат определени и точните критерии за подбор на кандидатите.

 

 

Телефон за контакт: 0887607596 Кремена Стаматова

 

25.03.2021 г.