АРХИВ

Начало / АРХИВ

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ

00232-2016 Предварително обявление в АОП – храна, абонаментен сервиз – публ.22.02.2016 00232-2016 Предварително обявление в АОП – медикаменти – публ.22.02.2016...

00232-2016-0006/12.04.2016 Доставка, монтаж, обучение на персонала и пускане в експлоатация, включително гаранционен сервиз, на високотехнологична медицинска апаратура за дооборудване на Отделение по лъчелечение в „КОЦ-Бургас“ ЕООД.

Обявление за изпълнен договор – публ.22.10.2019 Информация – плащания Информация-гаранция за участие – публ.21.07.2016 Договор с подизпълнител- публ.21.07.2016 Договор –...

00232-2016-0005/28.03.2016 Доставка, монтаж, предварително изпитване и въвеждане в експлоатация на автоматичен хематологичен анализатор, за нуждите на Клинична лаборатория при “КОЦ-Бургас” ЕООД, както и обучение на персонала на място и извършване на гаранционен сервиз – комплексно

Обявление за изпълнен договор – публ.19.12.2018 Информация – плащания Информация.-гаранция за участие – публ.21.07.2016 Информация-гаранции за участие – публ.12.07.2016 Договор...

00232-2015-0012 Доставка на електроенергия ниско напрежение по регулирани цени за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД за срок от 2(две) години.

Обявление за приключване на договор – публ.23.02.2018 Информация – плащания Договор – публ.25.02.2016 Становище на АОП за предварителен контрол по...

00232-2015-0011 Доставка, монтаж, предварително изпитване и въвеждане в експлоатация на Видеогастроскоп, за приложение в Отделение по онкогастроентерология на “КОЦ-Бургас” ЕООД, както и обучение на персонала на място и извършване на гаранционен сервиз – комплексно

Обявление за приключване на договор – публ.10.08.2018 Информация – плащане – публ.05.04.2016 Договор – публ.25.02.2016 Протоколи – публ.02.02.2016 Решение за...

00232-2015-0009 Доставка на шестнадесет номенклатури лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, по приложена спецификация.

Обявление за приключен договор – публ.24.01.2017 Информация – плащания Информация – гаранции за участие – публ.12.01.2016 Договори – публ.11.01.2016 Решение...