Проект: „Реконструкция и оборудване на Комплексен Онкологичен Център – Бургас“

Начало / Информация за нас / Проект: „Реконструкция и оборудване на Комплексен Онкологичен Център – Бургас“

Проект: „Реконструкция и оборудване на Комплексен Онкологичен Център – Бургас“, Договор № BG161PO001/1.1-11/2011/006,

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, ОП Регионално развитие 2007 – 2013 г.

Продължителност: 24 месеца –  27 Януари 2012 – 27 Януари 2014

Бюджет на проекта:   6 449 120,88 лв.

Стойност на безвъзмездната финансова помощ: 6 143 432,55 лв.   

Съфинансиране от ЕФРР: 5 221 917,67 лв.

Съфинансиране от Община Бургас: 305 688,33 лв.

 

Основна цел: Общата цел на проект „Реконструкция и оборудване на Комплексен Онкологичен Център – Бургас“ е подпомагане устойчивото социално-икономическото развитие на Община Бургас посредством осигуряване на подходяща и ефективна общинска здравна инфраструктура, допринасяща  за подобряване качеството и достъпа до медицинска помощ на онкологично болни пациенти.

Специфичните цели, допринасящи за постигане на целта на проекта са:

1. Разширяване и модернизация на материално-техническата база на Комплексен Онкологичен Център – Бургас чрез изграждане на липсваща инфраструктура и осигуряване на високотехнологично, специализирано оборудване за лъчелечение на онкологично болни.

2. Повишаване качеството, ефективността и безопасността на лъчетерапевтичното лечение в КОЦ – Бургас.

3. Разширяване на медицинските услуги предлагани в общинското лечебно заведение, допринасящи за устойчиво интегрирано развитие на  системата на здравеопазване и подобряване качеството на живот в Община Бургас.

Изпълнени дейности:

1. Доставено медицинско оборудване, включващо мултимодален линеен ускорител, планираща система, дозиметрична апаратура и устройство за имобилизация на пациентите.

2. Извършени строително-монтажни работи за изграждане на бункер – пристройка към сграда на  отделение по лъчелечение на Комплексен Онкологичен Център – Бургас за разполагане на мултимодален линеен ускорител.

3. Осъществен независим строителен надзор в процеса на изпълнение на строително-монтажните работи за обект: Пристройка към отделение за лъчелечение на КОЦ – Бургас.

4. Осъществен авторски надзор за обект: Пристройка към сграда на отделение по лъчелечение на Комплексен Онкологичен Център – Бургас.

5. Извършена оценка за съответствие и одит на достъпността на средата (Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. За преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хора с увреждания.

6. Осъществени мерки за информация,  публичност и визуализация на проекта.

7. Извършен одит на проекта от независим лицензиран експерт-счетоводител.

 

 • Дейност доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване

Изпълнители:

СОЛОМЕД“  ЕООД

„Канбера Пакард България“ ЕООД

1. По проекта е закупено високотехнологично оборудване за предлагане на качествени и ефективни медицински услуги за онокологично болни пациенти – апаратура за лъчелечение. Доставката на оборудването е една от основните и съществени дейности, допринасящи за постигане на целите проекта. Доставеното оборудване за лъчелъчение на онкоболни пациенти включва:

 • Мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор с номинални енергии на снопове спирачно лъчение – 6 MеV  и до 18 MеV. Мултимодалния линеен ускорител ще се използва за лъчетерапия за онкологично болни пациенти с различни видове ракови заболявания. Мултимодалният линеен ускорител е със система за планиране на лъчелечението, позволяваща използването и наслагването на данни от образно-диагностични уредби с няколко компютърни станции и локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация с технологично оборудване за въвеждане на системата в клинична експлоатация;
 • Устройство за имобилизация на пациента, включващи базова подложка за глава, гръб, корем и други.
 • Дозиметрична апаратура, включваща моторизиран 3D фантом за автоматично анализиране на лъчевите снопове, набор йонизационни камери, еталонен дозиметър, измервателна система с йонизационни камери за измерване на динамични полета, слоест фантом, измерително устройство и фантом подходящ за ежедневни дозиметрични проверки за линеен ускорите и 1 D воден фантом за вертикален сноп;

Оборудването съответства изцяло на Концепцията за преструктуриране на болничните заведения и е адекватно на нуждите на Комплексен Онкологичен Център – Бургас. Параметрите на оборудването са съобразени с утвърдения медицински стандарт „Лъчелъчение“, утвърден с Наредба № 6 от 29.01.2010 г. на Министерство на здравеопазването.

2. Монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудването.

В задълженията на фирмите-доставчици са включени също така монтажа и инсталацията на доставеното оборудване, калибрирането, изпитанията издаването на лицензия и разрешения за ползване на апарата. Предвид спецификата на оборудването, а именно оборудване с източници на йонизиращи лъчения, оборудването е въведено в експлоатация съобразно изискванията на действащото законодателство.

 • Дейност изпълнение на СМР за изграждане на пристройка и частично преустройство на сграда на радиологично отделение на КОЦ-Бургас за разполагане на мултимодален линеен ускорител

Строител: „Билдникс“ ЕООД

Проектант: „Проектантска организация“ ЕАД,   гр. Бургас

Строителен надзор: „Костов и синове“ ООД, гр. Бургас

 

Изпълнените строително-монтажни работи в обхвата на проекта включват:

 1. Изграждане на процедурно помещение (бункер) за разполагане на мултимодалния линеен ускорител, като пристройка към съществуващата сградата на отделение по лъчелечение на КОЦ ЕООД – гр. Бургас. Пристройката е непосредствено свързана със съществуващия бункер в отделение по лъчелечение на КОЦ – Бургас, като за целта е преустроена част от съществуващата сграда, за да се осигурят необходимите функционални връзки между двете постройки.

Пристройката е обособена като самостоятелна полуподземна стоманобетонова постройка с основно предназначение разполагане процедурно помещение за монтиране на линеен ускорител с мощност до 18 мегаелектронволта с обслужващи помещения към него.

Сградата (бункера) е с РЗП 486 м2 и в нея са обособени следните функционални помещения:

 • Процедурно помещение за разполагане на мултимодален линеен ускорител с мощност до 18 мегаелектронволта, дозиметрична апаратура и система за планиране с коридор за преход към процедурното помещение;
 • Командно помещение;
 • Работен кабинет и мулажна лаборатория, които ще се използват за разполагане на дозиметричната апаратура и системата за планиране на лъчелечението;
 • Консултативен лекарски кабинет и чакалня за пациенти, предназначени за извършване на консултативни дейности;
 • Съблекални – 2 броя и санитарни възли – 2 броя, от които единият е предназначен за хора с различни увреждания.
 • Складово и техническо помещение, в което е разположено UPS захранващо устройство, което ще подсигурява работата на апарата в случай на прекъсване на електричеството;
 • Вентилационно помещение и шахта за директен външен достъп за вертикално транспортиране на медицински контейнер и на апаратура.

2. Осигуряване на достъпна среда. Техническият инвестиционен проект е съобразен изцяло с Наредба № 4 /01.07.2009 г. за достъпна среда, включително за хора с увреждания. Достъпът до сградата за хора с увреждания е решен с два маршрута от северозапад и от югоизток:

 • Достъп до сградата от северозапад: В северозападната  част е изграден регулиран авариен пешеходен достъп с рампа, която осигурява достъп до съществуващата сграда и до новоизграденото помещение за разполагане на мултимодалния линеен ускорител от улица „Иван Богоров“.

Рампата е отопляема, което е осъществено чрез микропроцесорен терморегулатор и нагревателни рогозки разделени на две, което ще осигури нормално преминаване през рампата за хора с увреждания при зимни условия.

 • Достъп до сградата от югоизток: Достъп за хора с увреждания е осигурен и от югоизточната страна на сградата, от локално платно до обществен паркинг. Преминаването от тротоара към пътното платно се осъществява чрез скосяване на тротоара и посредством монтиране на тактилни ивици за ориентация. Маркирани и обозначени с вертикална и хоризонтална сигнализация са два броя паркоместа за хора с физически увреждания, както и е осигурен подход от паркоместата до главния вход на сградата. Маршрутът преминава по алея от щампован бетон жълт цвят.

В съществуващата сграда на отделението по лъчелечение на КОЦ ЕООД – Бургас има монтиран асансьор, подходящ за хора с различни увреждания, чрез който да се осигури достъпа на пациентите с увреждания до процедурните помещения, в които е разположен мултимодалния линеен ускорител. В пристройката към сградата на отделение по лъчелечение е изградена тоалетна за хора с физически увреждания.

Социална значимост на проекта

В резултат на проекта беше изградена липсваща инфраструктура в областта на здравеопазването и закупено ново високотехнологично оборудване за лъчелечение.

Дълготраен резултат, който е постигнат в рамките на проекта е изграждането на капацитет у специалистите, работещи в КОЦ за обслужване на високотехнологично оборудване за лъчелечение, който опит и умения може да бъде споделен с колеги от други специализирани лечебни заведения за лечение на онкологични заболявания.

Комплексен Онкологичен Център – Бургас е единственото специализирано лечебно заведения за онкологични заболявания на територията на Област Бургас, което обслужва и пациенти от Област Ямбол.

Предвид трайните негативни тенденции за повишаване на дела на онкологично болни и значително увеличаване на смъртността сред пациентите страната и в частност в целевия регион, проектът може да се определи като навременен и с изключително трайно въздействие, както върху целевата група, така и върху целевата територията. Трайното въздействие на проекта може да бъде разделено в няколко аспекта:

1.    Въздействие върху целевата група, изразяващо се в:

•   Повишаване достъпа до качествено медицинско обслужване;

•   Осигуряване на по-ефективно и по-безопасно лъчелъчение;

•   Удължаване продължителността на живот на онкологично болните пациенти;

•   Подпомагане на социалната и трудовата им интеграция;

2. Въздействие върху целевия обект – Комплексен Онкологичен Център – Бургас:

•   Подобряване на материално-техническата база на КОЦ – Бургас;

•   Осигуряване на съвременна апаратура за провеждане на лъчелъчение, отговарящо на европейските здравни норми и стандарти;

•   Допълване на комплекса от медицински услуги, предлагани от Комплексен Онкологичен Център – Бургас.

•   Привличане на пациенти от съседни области;

•   Повишаване капацитета на специалистите, работещи в КОЦ – Бургас

•   Подобряване на конкурентоспособността и финансовата стабилност на лечебното заведение;

3. Въздействие върху целевата територия:

•   Намаляване на смъртността в региона в резултат на провеждано по-качествено лечение на онкологично болни;

•   Подобряване качеството на живот на онкологично болните пациенти и техните семейства;

•   Превръщане на Бургас като водещ медицински център за лечение на онкологично болни пациенти.

•   Осигуряване на устойчиво интегрирано развитие посредством подобряване на съществуващата здравна инфраструктура.

 

Този документ е създаден в рамките на проект “Реконструкция и оборудване на Комплексен Онкологичен Център – Бургас”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”, съфинасирана от Европейския съюз чрез Европейки фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Бургас и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейски съюз и Договарящия орган.