00232-2017-0006 Доставка на нова дигитализираща система за мамографски и конвенционални изображения за нуждите на Отделение по образна диагностика в „КОЦ-Бургас“ ЕООД.

Обявление за прекратяване на процедурата – публ.16.10.2017 Решение за прекратяване на процедурата – публ.25.09.2017 Решение и Обявление – публ.13.09.2017 Документация – публ.13.09.2017

00232-2017-0005 Доставка на готова храна за пациентите и дежурния персонал в лечебното заведение

Документация – публ.17.08.2017 Протокол 1 – публ.18.09.2017 Съобщение за отваряне на ценовите предложения – публ.09.10.2017 Протоколи № 2 и № 3 – публ.17.10.2017 Решение за класиране – публ.17.10.2017 Обявление за възложена поръчка – публ.17.11.2017 Договор – публ.17.11.2017

00232-2017-0004 Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, разпределени в две обособени позиции, съгласно приложена спецификация

Документация – публ.17.08.2017 Съобщение за отваряне на ценовите предложения – публ.в 09:07 часа на 11.10.2017 Съобщение за публично провеждане на жребий – публ.16.10.2017 Протоколи – публ.19.10.2017 Окончателен доклад – публ.19.10.2017 Решение за класиране – публ.19.10.2017 Решение за прекратяване по чл.110 ал.1 т.1 от ЗОП – публ.19.10.2017 Обявление за възложена поръчка – публ.04.12.2017 Договори – публ.04.12.2017

2017-обява-906 55 80 Ежедневна стерилизация на инструментариум и материали (операционно бельо и облекло, хирургични материали и инструменти)

Обява – публ.23.06.2017 Документация – публ.23.06.2017 Информация за публикувана обява – 23.06.2017 Информация за удължаване на срока за събиране на оферти – публ.04.07.2017 Протокол – публ.11.07.2017 Договор – публ.01.08.2017

2017-обява-906 55 79 Доставка на технециев генератор, китове за сцинтиграфски изследвания и китове за радиоимунологични изследвания на туморни маркери, по приложена спецификация

Обява – публ.23.06.2017 Документация – публ.23.06.2017 Информация за публикувана обява – 23.06.2017 Информация за удължаване на срока за събиране на оферти – публ.05.07.2017 Протокол – публ.14.07.2017 Договори – публ.01.08.2017

00232-2017-0003 Доставка на специализирана медицинска апаратура за дооборудване на Отделение по лъчелечение в „КОЦ-Бургас“ ЕООД

Договор – публ.04.09.2017 Обявление-възложена поръчка- публ.04.09.2017 Решение за класиране – публ.02.08.2017 Доклад на комисията – публ.02.08.2017 Протоколи – публ.02.08.2017 Съобщение за отваряне на ценовите предложения – публ.25.07.2017 Документация – публ.13.06.2017 Решение и обявление – публ.12.06.2017