00232-2018-0009/04.09.2018 Доставка на нова едноканална електрохирургична система за фузия на съдове и тъкани, с комплект инструменти за конвенционална хирургия, за нуждите на Отделение по онкологична хирургия в „КОЦ-Бургас“ ЕООД

Решение и обявление – публ.07.09.2018 Документация – публ.07.09.2018 Протокол 1 – публ.15.10.2018 Протокол 2 – публ.01.11.2018 Доклад за резултатите от работата на комисията – публ.01.11.2018 Решение за прекратяване – публ.01.11.2018

00232-2018-0008/07.08.2018 Доставка на готова храна за пациентите и дежурния персонал в лечебното заведение.

Решение и обявление – публ.08.08.2018 Документация – публ.08.08.2018 Протокол 1 – публ.05.09.2018 Съобщение за отваряне на ценовите предложения – публ.25.09.2018 Протоколи № 2 и № 3 – публ.02.10.2018 Доклад за резултатите от работата на комисията – публ.02.10.2018 Решение за класиране – публ.02.10.2018 Обявление за възложена поръчка – публ.12.11.2018 Договор – публ.12.11.2018

00232-2018-0007/01.08.2018 Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, разпределени в две обособени позиции, съгласно приложена спецификация.

Документация – публ.04.08.2018 Решение и обявление – публ.06.08.2018 Съобщение за отварянето на ценовите предложения – публ.19.09.2018 Съобщение за публично провеждане на жребий – публ.26.09.2018 Протоколи № 1,2,3,4,5 – публ.12.10.2018 Доклад за резултатите от работата на комисията – публ.12.10.2018 Решение за класиране – публ.12.10.2018 Решение за прекратяване по чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП