АКТУАЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ

Начало / АКТУАЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ

00232-2020-0001/20.02.2020 г. Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи и радиофармацевтици за нуждите на Отделение по нуклеарна медицина

Решение и обявление – публ.24.02.2020 Документация – публ.24.02.2020 Окончателно становище на АОП от ССИ № КСИ-31/05.03.2020 – публ.09.03.2020 Решение за...

00232-2019-0008/10.12.2019 Доставка на специализирана медицинска апаратура за нуждите на отделенията по Онкогинекология, Клинична патология и Образна диагностика на „КОЦ-Бургас“ ЕООД

Решение и обявление – публ.12.12.2019 Документация – публ.13.12.2019 Разяснение по чл.33 от ЗОП за обособена позиция № 2 – публ.08.01.2020...

2019-обява-9088468/21.05.2019 Ежедневна стерилизация на инструментариум и материали (операционно бельо и облекло, хирургични материали и инструменти)

Обява – публ.21.05.2019 Документация – публ.21.05.2019 Информация за публикувана обява – публ.21.05.2019 Информация за удължаване срока за получаване на оферти...

00232-2019-покана до определено лице/16.05.2019 Авторски надзор при изпълнение на строителството на обект „Изграждане на сграден фонд за Позитронно емисионен томограф и Брахитерапия към „КОЦ-Бургас“ ЕООД в УПИ XVI, кв.135Б, по плана на ЦГЧ, гр.Бургас и Водопровод и канализация по улица в кв.135б по плана на ЦГЧ – гр.Бургас, между о.т.1914 и о.т.1909“, а при възникване на необходимост – извършване и на Преработка на одобрения ТИП, в хода на строителството

Покана по чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП с приложения – публ.16.05.2019 Протокол – публ.05.06.2019 Договор – публ.01.07.2019

2019-обява-9087180/03.04.2019 Изземване, транспортиране и предварително третиране, както и събиране, временно съхраняване и транспортиране на опасни отпадъци, генерирани в „КОЦ-Бургас” ЕООД – комплексно, за срок от 2 години

Обява за обществена поръчка – публ.03.04.2019 Документация – публ.03.04.2019 Информация за публикувана обява – публ.03.04.2019 Протокол – публ.17.04.2019 Договор –...

00232-2019-0001/06.02.2019 Доставка на специализирана медицинска апаратура за Отделение по нуклеарна медицина и за Отделение по лъчелечение в „КОЦ-Бургас“ ЕООД, разпределена в две обособени позиции

Решение и обявление – публ.08.02.2019 Документация – публ.08.02.2019 Разяснение – публ.15.02.2019 Протокол 1 – публ.22.03.2019 Съобщение за корекция на фактическа...

00232-2018-0011/28.11.2018 г. Доставка на лекарствени продукти, разпределени в тридесет и четири обособени позиции, съгласно техническа спецификация

Решение и обявление – публ.30.11.2018 Документация – публ.30.11.2018 Съобщение за отваряне на ценовите предложения – публ.16.01.2019 Протоколи на комисията –...