АКТУАЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ

Начало / АКТУАЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ

00080-2019-0022 на МЗ – Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет „Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания за нуждите на „КОЦ-Бургас“ ЕООД по Рамково споразумение на МЗ № РД-11-277/24.06.2020 г.“

Покана по обособена позиция № 2 – публ.10.08.2020 Проект на договор – публ.10.08.2020 Съобщение за публично провеждане на жребий –...

00080-2019-0022 на МЗ – Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет „Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания за нуждите на „КОЦ-Бургас“ ЕООД по Рамково споразумение на МЗ № РД-11-270/22.06.2020 г.“

Покана по обособена позиция № 1 – публ.10.08.2020 Проект на договор – публ.10.08.2020 Съобщение за публично провеждане на жребий –...

2020-обява-9099415 / 10.06.2020 Ежедневна стерилизация на инструментариум и материали (операционно бельо и облекло, хирургични материали и инструменти)

Обява – публ.10.06.2020 Документация – публ.10.06.2020 Информация за публикувана обява – публ.10.06.2020 Информация за удължаване срока за получаване на оферти...

00232-2020-0003/19.05.2020 Доставка на лекарствени продукти – общи и за лечение на онкологични заболявания, разпределени в две обособени позиции

Решение и обявление – публ.21.05.2020 Документация – публ.22.05.2020 Протокол 1 – публ.03.07.2020 Съобщение за отваряне на ценовите предложения – публ.14.07.2020...

00232-2020-0001/20.02.2020 г. Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи и радиофармацевтици за нуждите на Отделение по нуклеарна медицина

Решение и обявление – публ.24.02.2020 Документация – публ.24.02.2020 Окончателно становище на АОП от ССИ № КСИ-31/05.03.2020 – публ.09.03.2020 Решение за...

00232-2019-0008/10.12.2019 Доставка на специализирана медицинска апаратура за нуждите на отделенията по Онкогинекология, Клинична патология и Образна диагностика на „КОЦ-Бургас“ ЕООД

Решение и обявление – публ.12.12.2019 Документация – публ.13.12.2019 Разяснение по чл.33 от ЗОП за обособена позиция № 2 – публ.08.01.2020...

2019-обява-9088468/21.05.2019 Ежедневна стерилизация на инструментариум и материали (операционно бельо и облекло, хирургични материали и инструменти)

Обява – публ.21.05.2019 Документация – публ.21.05.2019 Информация за публикувана обява – публ.21.05.2019 Информация за удължаване срока за получаване на оферти...

00232-2019-покана до определено лице/16.05.2019 Авторски надзор при изпълнение на строителството на обект „Изграждане на сграден фонд за Позитронно емисионен томограф и Брахитерапия към „КОЦ-Бургас“ ЕООД в УПИ XVI, кв.135Б, по плана на ЦГЧ, гр.Бургас и Водопровод и канализация по улица в кв.135б по плана на ЦГЧ – гр.Бургас, между о.т.1914 и о.т.1909“, а при възникване на необходимост – извършване и на Преработка на одобрения ТИП, в хода на строителството

Покана по чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП с приложения – публ.16.05.2019 Протокол – публ.05.06.2019 Договор – публ.01.07.2019

2019-обява-9087180/03.04.2019 Изземване, транспортиране и предварително третиране, както и събиране, временно съхраняване и транспортиране на опасни отпадъци, генерирани в „КОЦ-Бургас” ЕООД – комплексно, за срок от 2 години

Обява за обществена поръчка – публ.03.04.2019 Документация – публ.03.04.2019 Информация за публикувана обява – публ.03.04.2019 Протокол – публ.17.04.2019 Договор –...