Д-р Ася Андрианова Консулова-Kирова е родена през 1978г. в гр. София. Завършила е Медицина в Медицински университет – Варна през 2003г. От март 2004 работи като лекар в Клиника по Медицинска онкология, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна и специализира Вътрешни болести към Катедра по „Пропедевтика на вътрешните болести“ на Медицински университет – Варна. От 2007 е асистент към същата катедра и от 2009 практикува и като асистент към Департамента за чуждоезиково обучение. През 2011 придобива специалност по Вътрешни болести, а през 2015 специалност по Медицинска онкология. През април 2014 започва редовна докторантура по Медицинска онкология на тема: „Експресия на някои плазмени и тъканни биомаркери като потенциални предиктори за антиангиогенезна терапия с bevacizumab при метастатичен дебелочревен карцином“. Д-р Консулова специализира в Градска болница „Фридрихщад“ през 2003, Дрезден, Германия. Работи като асистент през 2005-2006 и 2007 в Инситут „Жул-Борде“ като специализира и в Брюкселския свободен университет в Белгия със стипендия на Европейския съюз. Д-р Консулова печели стипендия на ESMO през 2010 и отново продължава обучението си в Инситут „Жул-Борде“ и Брюкселския свободен университет. През 2012-2013 е лауреат на годишна стипендия „Теодора Захариева“ за млади лекари-специализанти в България. Носител е на приз „Любим преподавател“ за випуск 2014, Факултет по Медицина, Англоезично обучение на Медицински университет – Варна. Има над 35 научни публикации и съобщения, от които 11 в международни списания и конференции.
Член на Българското онкологично дружество, Европейската ракова организация (ECCO), Европейското общество по Медицинска онкология (ESMO), Американското общество по клинична онкология ASCO, Европейското училище по онкология (ESO), член и секретар на етичната комисия към „Млад Онколог“, България, секретар на Онкологична комисия за Невроендокринни тумори, на Общоболнична Онкологична комисия и на Онкологичната комисия по химиотерапия към МБАЛ Света Марина, Варна.