Д-р Анита Маринова

Анестезиология и интензивно лечение

Началник на отделение по анестезиология и интензивно лечение към „КОЦ- Бургас“ ЕООД

Завършила МУ гр. Варна 1990г.

Призната специалност по Анестезиология и интензивно лечение 1996г. – ВМИ гр. София.

Допълнителна следдипломна квалификация:

„Палиативни грижи при онкологично болни в терминален стадий“- Национална специализирана болница за активно лечение по онкология- 2002г.