Николай Муткуров

Лъчелечение

Началник  „Лаборатория Клинична Дозиметрия“ към Отделение по лъчелечение при „КОЦ-Бургас“ЕООД

Завършил висше образование Физика със специализация „Медицинска физика и радиоекология“ образователно квалификационна степен магистър  през 1998г. към ШУ – гр.Шумен .

Специалност „Медицинска радиологична физика“ през 2013г.  към МУ – гр.София.