Проф д-р Христо Бозов

Управител

Управител на Комплексен Онкологичен Център – Бургас

Образование:
1986 г. – Дипломиране като лекар;
1987 г. – Завършена едногодишна интернатура по хирургия и военно-
медицинска подготовка във Висш Военномедицински институт/ВВМИ/-
София;
1989-1991 г. – Клиничен ординатор в Катедра по анестезиология,
реанимация и интензивно лечение (КАРИЛ) на ВВМИ – София;
1991 г. – Придобита специалност “Анестезиология и реанимация”;
1996 г. – Специализация по морска медицина в САЩ;
2002 г. – Специализация по хипербарна медицина в Белгия;
2002-2004 г. – Обучение и завършена магистратура по здравен
мениджмънт в Медицински университет-гр. Варна;
2004 г. – Завършен курс за експерт по акредитация на лечебни заведения за
болнична помощ;
2004-2005 г. – Завършен курс за болници в преход по швейцарско-
български проект;
2006 г. – Завършен интерактивен модул по мениджмънт за болници в
преход към Университета в Джорджтаун, САЩ;
2008 г. – Придобита специалност „Военна токсикология”.
Професионална кариера и трудов стаж:
1986 г. – Започване работа като военен лекар с чин „старши лейтенант”;
1987-1989 г. – Лекар на подводница във ВМС;
1989-1991 г. – Клиничен ординатор към КАРИЛ на ВМА-София;
1991-1995 г. – Старши ординатор-анестезиолог в Отделението по
хипербарна терапия и морска физиология на Военноморска болница
(ВМБ-Варна), ВМА;
1995-1997 г. – Началник на Отделението по хипербарна терапия и морска
физиология на ВМБ-Варна, ВМА;
1997 г. – Участие в многонационалното военно учение “CP-97” като
командир на брегова евакуационна база в състав американски и български
медицински персонал;
1997-2000 г. – Началник на Клиниката по хипербарна терапия и морска
физиология на ВМБ-Варна, ВМА;
2000 г. – Участие в многонационалното военно учение в Румъния;
2000-2001 г. – Началник на Централна Военномедицинска комисия
(ЦВМК) – 2, ВМА;
2001-2008 г. – Началник Военноморска болница – гр. Варна, сега МБАЛ –
Варна към ВМА;
2004-2008 г. – избиране за доцент и началник Катедра по анестезиология,
морска и интензивна медицина (КАМИМ), ВМА;
2008 г. – Преминаване в резерва с чин “полковник”; 2008-2013 г. – Заместник – кмет по здравеопазване и социални дейности на
Община Варна;
2008-2013 г. – „Доцент” към Катедра по анестезиология, спешна,
интензивна и морска медицина на Медицински университет – гр. Варна;
2011 г., 2018 г. – Републикански консултант по анестезиология и
интензивно лечение;
От 2011 г. до настоящия момент – Консултант по хипербарна оксигенация
и съавтор на проекти към „МБАЛ-Бургас”АД и Община Бургас.
Текущи позиции:
От 08.2014 г. – Ръководител Катедра по анестезиология, морска и
интензивна медицина (КАМИМ) към ВМА;
От 2016 г. – „Професор” и от 1.12.2017 г. – избран за Декан на Факултет по
Обществено здраве и здравни грижи (ФОЗЗГ), Университет „Проф. д-р
Асен Златаров” – гр. Бургас;
От 04.05.2018 г. вписан за Управител на „КОЦ-Бургас” ЕООД-гр. Бургас;
От юни 2018 г. избран за Ръководител Катедра „Рехабилитационна и
морска медицина” (РММ) към ФОЗЗГ, Университет „Проф. д-р Асен
Златаров” – гр. Бургас.
Научна и преподавателска кариера:
2000 г. – Защита на дисертация и придобита образователна и научна степен
“доктор”.
От 2004 г. – Хабилитиране като “доцент” по Анестезиология и интензивно
лечение към ВМА.
2008-2013 г. – „Доцент” към Медицински университет-гр. Варна;
2009-2013 г. – Основател и ръководител на курс по „Морска медицина” за
студенти като СИД към МУ – гр. Варна;
От 2015 г. – избран за „Професор” по научна специалност „Анестезиология
и реаниматология” във ВМА;
От 2017 г. – Ръководител Катедра „Обществено здраве и МСГР” (сега
РММ) към ФОЗЗГ, Университет „Проф. д-р А. Златаров” – гр. Бургас.
Членство в научни сдружения и списания:
-European Society of Anaesthesiologists /ESA/ (Европейска асоциация на
анестезиолозите) – три мандата 2008/2009, 2010/2011 г. и 2014-2016 г. –
член на Съвета на ESA и представител за България;
-Научно дружество на анестезиолозите в България – член на Управителен
съвет;
-Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина –
заместник – председател и член на Управителен съвет;
-Българско дружество по парентерално и ентерално хранене – член на
Управителен съвет;
-Българска диабетна асоциация;
-Международна академия на науките по екология, безопастност на човека
и природата (МАНЕБ) – академик, председател на Българското отделение; -списание „Авиационна, морска и космическа медицина” – главен
редактор;
-списание „ Macedonian journal of Anaesthesiology” – член на редакционен
съвет;
-списание „ По пути” – член на редакционен съвет.
Дейност в обществена полза:
2008-2013 г. Председател на Областен съвет по наркотичните вещества-
Варна;
2008-2013 г . Председател на Комисия за детето-Варна;
2008-2013 г . Председател на Местната комисия за борба с трафика на хора
към Община Варна;
2008-2013 г . Председател на Консултативен съвет по ХИВ/СПИН-Варна;
2008-2013 г . Председател на Общинска комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни-Варна;
2011-2013 г . Заместник-председател на Обществения съвет по туризъм-
Варна;
2011-2013 г. Председател на Комисията по труд и социална политика към
Националното сдружение на общините в Република България.
Участие в проекти:
2011-2013 г. – „Better ageing in Europe” – ръководител проект от българска
страна;
2012-2014 г.-“GROW MOBILE – № SI2.615865-1/G/ENT/CIP/11/C/N01C031
– ръководител проект от българска страна;
2014-2016 г. – BG 06 – 211 “CREATING INCLUSIVE ENVIRONMENT
FOR CHILDREN AT RISK FROM PAVLIKENI MUNICIPALITY” –
ръководител проект;
2017 г. и 2018 г. – Проект „ Социална подкрепа чрез иновативни практики
за семейства в социален риск с деца аутисти” на Община Варна.
Професионални интереси: обществено здравеопазване и здравен
мениджмънт, анестезиология и интензивно лечение, морска и хипербарна
медицина, социални дейности, акредитация на лечебни заведения за
болнична помощ.
Държавни награди: награден със знак „За вярна служба под знамената” –
3-та степен (1998 г.) и 1-ва степен (2008 г.).
Езици: български, английски(В2), руски, немски в различна степен.
Семейно положение: Женен с 2 деца. Съпруга: лекар-лъчетерапевт.