Д-р Цветелина Иванова

Лъчелечение

Лъчетерапевт към Отделение по лъчелечение при „КОЦ – Бургас“ ЕООД

Завършила висше образование „Медицина“ образователно квалификационна степен Магистър през 2010г. към ТУ – Медицински факултет  – гр.Стара Загора.

2013-2017г. работи и специализира в „Университетска Специализирана Болница за активно лечение по Онкология“ ЕАД София