Виктор Вълков

Лъчелечение

Физик към Отделение по лъчелечение при „КОЦ – Бургас“ ЕООД

Завършил висше образование Физика със специализация „Медицинска физика и радиоекология“ образователно квалификационна степен магистър през 2007г. към ШУ – гр.Шумен.